هویت

وقتی یک بار تن زن تکه تکه می شود که مورد مصرف اجتماعی پیدا کند — و زن تلاش می کند تن را دوباره یکپارچه کند که فردیت پیدا کند، و نمی شود — یک بار هم خودش باید خودش را تکه تکه کند، تا مورد مصرف فردی تکه ها را پیدا کند، بعد دوباره خودش را به هم بچسباند تکه تکه، تا فردیت پیدا کند